Blog

Dyrket jord senker temperaturen

Landbruket blir ofte framhevet som et klimaproblem, men det er mange fordeler med å dyrke mat her i Norge. For det første er det mer miljøvennlig å spise lokalprodusert mat, ettersom den ikke trenger å fraktes så langt. Dette gir færre utslipp. Matjord bidrar også til å binde karbon.

Men den største klimagevinsten med dyrkbar jord, er at åpen jord har høy albedo-effekt, spesielt om vinteren. Albedoeffekten forteller hvor mye sollys ulike landskap reflekterer, og høy albedo bidrar til å senke temperaturen både lokalt og globalt.

Om sommeren er albedo-effekten til dyrket jord rundt 0,15, mens granskog har en albedo på 0,20. Men det er om vinteren den store fordelen dukker opp. Da vil granskogen fortsatt ha en albedo på 0,20, mens snødekket, åpent landskap har en albedo på hele 0,90. Åpne jorder, samt åpne fjellvidder bidrar dermed til å reflektere store mengder sollys, og dette er viktig i den store sammenhengen.

Selvsagt har landbruket både fordeler og ulemper, men det blir for enkelt å si at landbruket bare bidrar negativt når det kommer til global oppvarming, for regnestykket er langt mer komplisert enn som så.

fusion